top of page

Group

Public·7 members

Robot maşınlarla oyun oynamaq: əyləncəli və təhsilli robot oyuncaqları


Robot Maşınlar: Nədir, Necə İşləyir və Gələcəkdə Nələr Gözləyirik?
Robot maşınlar, insan mantiqini maşınlarda tötbiq etmeyi mäqsäd daşıyan riyazi elm sahësidir. Süni intellekt, sensorlar, kamera vë digër texnologiyalardan istifadë eden robot maşınlar müxtelif işlëri avtomatik olaraq yerinë yetirirlër. Bu mäqalëdë robot maşınların tarixi, növlëri, tötbiq sahëlëri, faydaları, çatdığı çıxışlar vë qarşılaşdığı çëtinliklër haqqında mälumat verilëcëkdir.
robot maşınlarRobot Maşınların Tarixi vë Növlëri
Robot Maşınların Yaranması vë İnkişafı
Robot maşınların tarixi ən azı 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər uzanır. O vaxtdan bəri, robot maşınlar müxtəlif sahələrdə inkişaf etmiş və daha çox funksiyaya malik olmuşdur. Robot maşınların ilk nümunələri, insanların yerinə işləyən və ya insanlara oxşayan maşınlar olmuşdur. Məsələn, 1921-ci ildə Çex yazıçısı Karel Çapek "Rossum's Universal Robots" adlı oyununda robot sözünü ilk dəfə istifadə etmişdir. Bu oyun, insanlara xidmət edən və sonradan onlara qarşı qiyam edən robot maşınları haqqındadır. 1939-cu ildə isə Amerikalı mühəndis Westinghouse Elektro, ilk humanoid robot olan Elektro-nu yaratmışdır. Bu robot, sada sözləri anlaya və danışa bilirdi.


Robot Maşınların Əsas Kateqoriyaları
Robot maşınlar, onların dizaynı, hərəkəti, funksiyası və tötbiq sahəsi əsasında müxtelif kateqoriyalara ayrıla bilir. Aşağıdakı cədvəldə robot maşınların 5 Əsas kateqoriyası vardır:Kateqoriya


Tanım


Nümunə


Avtonom Mobil Robotlar


Bu robotlar, müxtelif sensorlar vë alqoritmlar vasitësilë özünü naviqasiya edir vë müxtelif mühitlërdë hërëkët edir. Bu robotlar, insan müdaxilësi olmadan avtonom olaraq işlëyir.


Vacuum cleaner robotlar, Mars rover-ları, dronlar.


Avtomatik Yol Göstërën Nëqliyyat Vasitëlëri


Bu robotlar, xüsusi işarëlër vë ya maqnitik sensorlar vasitësilë yolunu tapır vë yük daşıyır. Bu robotlar, sënaye vë istehsal sahëlërindë geniş istifadë olunur.


Forklift robotlar, paletli robotlar, çekili robotlar.


Artikulyasiya Edilmiş Robotlar


Bu robotlar, bir neçe dövrü birlәşmәsi ilә yaradılan hәrәkәtli qol vә ya bacağa malikdir. Bu robotlar, müxtelif işlәri yerinә yetirmәk üçün başlıqlarını dәyişdirә bilirlәr.


Kaynak robotları, boyama robotları, montaj robotları.


Humanoid Robotlar


Bu robotlar, insan formuna vә davranışına yaxın olmağa çalışır. Bu robotlar, insan kimi danışa, sәslәnә, yürüyә vә mimiklәr edә bilirlәr.


Sophia, Atlas, Pepper.


Cobotlar vë Hibrid Robotlar


Bu robotlar, insanla birgә işlәyәn vә ya insanla birgә hәrәkәt edәn robotlardır. Bu robotlar, insanın işini asanlaşdırmağa vә ya ona kömәk etmәyә yön elidir. Bu robotlar, avtonom vә ya teleoperasiya oluna bilirlәr.


Da Vinci, Baxter, Spot.


Robot Maşınların Tәtbiq Sahәlәri vә Faydaları
Sәnaye vә İstehsald Robot Maşınların İstifadәsi
Robot maşınlar, sәnaye vә istehsal sahәlәrindә ən çox istifadә olunan robotlardır. Bu robotlar, insanlardan daha sürәtli, dәqiq vә effektiv işlәyirlәr. Robot maşınlar, insanlara nisbәtәn daha az xəta edirlәr, daha az enerji istehlak edirlәr vә daha az yer tuturlar. Robot maşınlar, insanların əliləşməsinin riskini azaldır vә insanların daha yüksək səviyyəli işlərlə məşğul olmasına imkan yaradır. Robot maşınlar, sənaye vә istehsalda müxtelif işlәri yerinә yetirirlәr, məsәlәn, kaynak, boyama, montaj, paketlәmә, qruplaşdırma, yüklәmә vә boşaltma.


Dəniz vë Sualtı Mühitindë Robot Maşınların İstifadësi
Robot maşınlar, dəniz vë sualtı mühitindë də geniş istifadë olunur. Bu robotlar, insanların girməsinin çətin vë ya təhlükəli olduğu sualtı bölgələrini kəşf edir vë müxtelif məqsədlərlə istifadə olunur. Robot maşınlar, dəniz vë sualtı mühitində müxtelif işlëri yerinë yetirirlër, məsəlën, sualtı xəritəçiliyi, sualtı qazintisi, sualtı arxeologiyası, sualtı monitorinqi, sualtı xilasetməsi vë sualtı təmizləməsi.


Tibbda vë Sosial Xidmëtlërdë Robot Maşınların İstifadësi
Robot maşınlar, tibbda vë sosial xidmëtlërdë dë önemli rol oynayır. Bu robotlar, insan sağlamlığını qorumaq vë artırmaq üçün istifadë olunur. Robot maşınlar, tibbda vë sosial xidmëtlërdë müxtelif işlër yerinë yetirirlër, məsëlën, cərrahiyyatda kömäkçi olmaq, tibbi analizlër aparmaq, tibbi növbeleri qeyd etmæk, xestëlërle kommunikasiya qurmaq, xestëlërle müraciät etmæk vë xestëlërle Əylencelendirmek.


Tehsild Robot Maşınların İstifadësi
Robot maşınlar, tehsild dë yenilikçi vë maraqlı bir vasitdir. Bu robotlar, öyrənmək və öyrətmək üçün istifadə olunur. Bu robotlar, tələbələrə müxtəlif fənnlər, dillər, bacarıqlar və mədəniyyətlər öyrədir. Robot maşınlar, tehsildə müxtəlif işlər yerinə yetirirlər, məsələn, müəllimlər və tələbələr arasında köprü olmaq, tələbələrin motivasiyasını artırmaq, tələbələrin fikirlәşmә vә yaradıcılıq bacarıqlarını inkişaf etdirmәk vә tәlәbәlәrlә Əylencelendirmek.


Robot Maşınların Çatdığı Çıxışlar vë Qarşılaşdığı Çëtinliklër
Robot Maşınların Son Texnoloji Nailiyyәtlәri
Robot maşınlar, son illәrdә texnologiyada böyük nailiyyәtlәr һasil etmişdir. Bu robotlar, insanların edә bilmәdiyi vә ya etmәk istәmәdiyi işlәri yerinә yetirirlәr. Robot maşınlar, son texnoloji nailiyyәtlәrin bәzi nümunәlәri aşağıdakılardır:


  • Robot maşınlar, insanların yaşamaq isteyib istemeyeceyi planetleri kashf etmek üçün istifade olunur. Mäselen, NASA-nın Perseverance rover-i Mars-da sualtdı qazıntıları aparmaq üçün istifade olunur.  • Robot maşınlar, insanların sağlamliğını qorumaq üçün istifade olunur. Mäselen, Boston Dynamics-in Spot robotu koronavirus pandemiyası zamanı xestexanalarda xestelere xidmet etmek üçün istifade olunur.  • Robot maşınlar, insanların ehtiyac duyduğu maddeleri istehsal etmek üçün istifade olunur. Mäselen, Carbon Robotics-in Autonomous Weeder robotu çaprazlı bitkileri otomatik olaraq ayırmaq üçün istifade olunur.Robot Maşınların Qarşılaşdığı Texniki vë Sosial Problemler
Robot maşınlar, texnologiyada böyük nailiyyetler һasil etmelerine baxmayaraq, hala bazi texniki vë sosial problemlerle qarşılaşırlar. Bu problemler robot maşınların inkişafını vë tötbiqini meneleyir. Robot maşınların qarşılaşdığı texniki vë sosial problemlerin bazi nümuneleri aşağıdakılardır:


Robot maşınlar nədir və necə işləyir?


Robot maşınlar üçün süni intellektin əhəmiyyəti


Robot maşınlar haqqında maraqlı faktlar


Robot maşınlarla bağlı ən son yeniliklər


Robot maşınlar üçün proqramlaşdırma dilləri


Robot maşınlar üçün mühəndislik və dizayn prinsipləri


Robot maşınlar üçün tətbiq sahələri və nümunələri


Robot maşınlar üçün Turinq testi və onun mənası


Robot maşınlar üçün optimizasiya və məntiq nəzəriyyəsi


Robot maşınlar üçün fəlsəfi və etik məsələlər


Robot maşınlar üçün robotexnika və onun tarixi


Robot maşınlar üçün humanoid robotların xüsusiyyətləri


Robot maşınlar üçün sənaye robotları və onların istifadəsi


Robot maşınlar üçün xidmətgöstərici robotların faydaları


Robot maşınlar üçün oyuncaq robotların əyləncəli tamaşaları


Robot maşınlar üçün axtarış robotları və onların missiyaları


Robot maşınlar üçün avtomatik teatr və onun tarixi


Robot maşınlar üçün android robotların inkişafı


Robot maşınlar üçün elektrikli robotların ƏDV-si


Robot maşınlar üçün Volvo elektrikli robotların xarakteristikası[^3^]


Robot maşınlar üçün Vikipediya maddələrinin mütaliyasi[^1^] [^2^]


Robot maşınlar üçün YouTube videolarının izlənməsi[^3^]


Robot maşınlar üçün elmi fantastik əsərlərin oxunması


Robot maşınlar üçün süni intellektin tarixi və inkişaf istiqamətləri[^2^]


Robot maşınlar üçün kompüter elmləri, psixologiya, fəlsəfə, linqvistika, iqtisadiyyat kimi sahələrin Əlaqililiyi[^2^]


Robot maşınlar üçün Alan Turinqin hüquqları və fikirləri[^2^]


Robot maşınlar üçün simvolik, məntiqi və orientasiyalı yanaşmalar[^2^]


Robot maşınlar üçün intellektual agentlərin rolu və funksiyaları[^2^]


Robot maşınlar üçün modelliyin şüurun yaranması probleminin hüsnüxahiyyatlı hali[^2^]


Robot maşınlar üçün hesablama maşınları və şüur maddesinin oxunması[^2^].


  • Robot maşınlar, insanlarla effektiv kommunikasiya qurmaqda çetinlik çekirler. Robot maşınlar, insanların dilini, tonunu, mimiklerini vë beden dilini tam anlaya bilmirler. Bu da robot maşınların insanların ehtiyaclarını vë duyğularını başa düşmelerini zorlaşdırır.  • Robot mašinlar, insanlarla Əmniyyetli bir Əlaqeye sahib olmaqda çetinlik çekirler. Robot mašinlar, insanlarin güvenini qazanmaq üçün etik vë mƏsuliyyetli davranmalidirlar. Robot mašinlar, insanlarin mƏxfilik hüquqlarina riayet et melidirler. Robot mašinlar, insanlarin işlərini və ya hüquqlarını pozmaqdan çəkinməlidirlər.  • Robot mašinlar, insanlarla münasibətlərində sosial və psixoloji təsirlər yaradırlar. Robot mašinlar, insanların işlərinə və ya roluna təhdid yarada bilirlər. Robot mašinlar, insanların özünü qiymətləndirməsinə və ya özünü inkişaf etdirməsinə mane ola bilirlər. Robot mašinlar, insanların sosial və ictimai münasibətlərinə ziddiyyət yarada bilirlər.Nәticә vә Xülasә
Robot mašinlar, insan mantiqini mašinlarda tötbiq etmeyi mäqsәd daşıyan riyazi elm sahәsidir. Robot mašinlar, süni intellekt, sensorlar, kamera vә digәr texnologiyalardan istifadә edir. Robot mašinlar, müxtәlif sahәlәrdә inkişaf etmiş vә daha çox funksiyaya malik olmuşdur. Robot mašinlar, sәnaye vә istehsalda, dәniz vә sualtı mühitindә, tibbda vә sosial xidmәtlәrdә, tehsildә vә Əylencelendirmekdә istifadә olunur. Robot mašinlar, texnologiyada böyük nailiyyәtlәr һasil etmişdir. Lakin robot mašinlar, hala bazi texniki vә sosial problemle


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page